logo Trevos

We are in,
use the BIM


My v TREVOSu sledujeme inovace a trendy v oblasti průmyslových svítidel. Celosvětovou iniciativu BIM (building Information Modeling) vnímáme jako významný krok směrem k větší efektivitě a pružnosti ve všech fázích tvorby projektu budovy v duchu PRŮMYSL 4.0.

Vytvořili jsme BIM objekty našich svítidel pro dvě nejrozšířenější platformy pro BIM modelování a na této stránce vám je nabízíme ke stažení.

PLUGIN - Doporučená varianta

Plugin po instalaci rozšíří nabídku v aplikaci o výběr svítidel TREVOS s komfortní možností filtrování podle jednotlivých parametrů.
Informace o svítidlech jsou vždy aktuální.

 

KNIHOVNA S BIM DATY SVÍTIDEL TREVOS PRO ARCHICAD

PLUGIN - Doporučená varianta

Plugin po instalaci rozšíří nabídku v aplikaci o výběr svítidel TREVOS s komfortní možností filtrování podle jednotlivých parametrů.
Informace o svítidlech jsou vždy aktuální.


KNIHOVNA S BIM DATY SVÍTIDEL TREVOS PRO REVIT

BIM letem světem

Informační modelování staveb (BIM) je pracovní proces, při kterém jsou vytvářeny informace a ty jsou následně sdíleny mezi účastníky životního cyklu budovy (architekty, projektanty, dodavateli, správci budov nebo investory). Především je to, ale nevyhnutelná budoucnost stavebnictví a v mnoha zemích světa se stává běžným a vyžadovaným procesem.

Základní prostředí, ve kterém architekti nebo projektanti spravují informace o projektu, je BIM model. Můžete si ho představit jako virtuální 3D model budovy, který se skládá z jednotlivých elementů, „chytrých“ BIM objektů, v něm použitých - cihly, střecha, nábytek nebo třeba svítidla TREVOS. Všechny elementy jsou specifikovány pomocí parametrů. K těmto elementům mohou být přiřazeny vlastnosti stejně, jako jsou popsány v produktových nebo technických listech.

Více informací o BIM na Wikipedii a na YouTube

V BIM procesu neodpadá nutnost výpočtu osvětlení pomocí specializovaných software (Relux, BuildingDesign, Dialux, …)

Dnes již procesy implementace běží v několika zemích EU. BIM je tam povinný pro projekty veřejných budov. Pokud tedy budete chtít realizovat veřejné zakázky, BIM je pro vás do budoucna nepostradatelný. Aktuální legislativní podmínky u nás i ve světě jsou uvedeny níže.

Koncepce zavedení BIM v ČR

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI ODBORU:

 • realizace svěřených opatření z Koncepce zavedení BIM v ČR
 • úzká spolupráce s gestory ostatních opatření Koncepce
 • vytvoření, řízení a koordinace pracovních skupin (PS) pro jednotlivá témata
 • zajištění a vypořádání odborné oponentury k připravovaným materiálům PS
 • vytvoření odborné platformy pro sdílení informací a zkušeností s metodou BIM
 • vzdělávání a metodická podpora veřejných zadavatelů a jejich dodavatelského řetězce v procesu zavádění metody BIM.

Náplň činnosti odboru Koncepce BIM
Na základě pověření ministra průmyslu obchodu ze dne 7. prosince 2017 je odbor Koncepce BIM pověřen realizací významného množství opatření specifikovaných ve vládou schválené Koncepci zavedení BIM v České republice (dále jen Koncepce). Tato Koncepce byla schválena 25. září 2017 a ukládá Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) ji realizovat tak, aby tímto přispěla k vyšší efektivitě celého sektoru a umožnila mu aplikovat postupně do běžné praxe inovativní možnosti současných informačních technologií.

Hlavní náplní odboru Koncepce BIM ČAS bude tedy realizace vybraných opatření Koncepce ve spolupráci s MPO a dalšími zapojenými ministerstvy a organizacemi. Navrhované standardy, metodiky, návody a doporučení budou konzultovány se zástupci široké odborné veřejnosti včetně hledání optimálního způsobu začlenění do běžné praxe (normy, vyhlášky, doporučení či případně náměty na změny v legislativě). Výstupy činnosti odboru budou respektovat zjištění během realizace pilotních projektů a z ověřených postupů z praxe (best practices).

Článek byl převzat z http://www.agentura-cas.cz


NOVÉ PODMÍNKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v ČR

Poslanecká sněmovna v úterý 19.4.2016 schválila nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Právě podle tohoto zákona bude možné požadovat využití metodiky BIM při realizaci vypsané veřejné zakázky ve stavebnictví.

Znění týkající se požadavku na BIM jsou uvedeny v § 103:
(2) Zadavatel může uvést doporučený způsob zpracování nabídky.
(3) V případě veřejných zakázek na stavební práce, projektové činnosti nebo v soutěžích o návrh může zadavatel v zadávací dokumentaci uvést závazný požadavek na použití zvláštních elektronických formátů včetně nástrojů informačního modelování staveb a uvést požadavky na obsah, strukturu nebo formát dat. Pokud tyto formáty nejsou běžně dostupné, zajistí k nim zadavatel dodavatelům přístup.

Legislativa ve světě

 • Od února 2014 je platná směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek, která doporučuje členským státům, aby v případě zadávání veřejných zakázek vyžadovaly použití BIM.

 • Rusko chce zavést BIM povinný po roce 2020.

 • Velká Británie má BIM povinný od roku 2016.

 • Austrálie chce zavést BIM povinně pro navrhování rozsáhlých komplexních projektů v oblasti infrastruktury.

 • Severní Amerika zaznamenala od roku 2007 nárůst ze 17% na více než 70%.

 • V Singapuru byl v roce 2008 BIM uplatněn v 10% projektů, v roce 2011 již 25%, pro rok 2015 byl odhadnut nárůst až na 80%.